Skip to main content

PRIVACITAT

Responsable del tractament

Aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la “Política de Privacitat”) aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a Salus Veterinària S.L.P. amb domicili a Carrer del Vallespir 77, Barcelona, ​​(d’ara endavant “Salus Veterinària”) a través de formularis online a la seva pàgina web (d’ara endavant, el “Lloc Web”). Als efectes de la present Política de Privacitat, cal entendre com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que Salus Veterinària ofereix a través del seu Lloc Web. Salus Veterinària, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a aquesta Política de Privacitat, quan així resulti necessari ia qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix . L’Usuari podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic salus@salusveterinaria.com davant de qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

Finalitat de les dades personals

Per la present s’informa a l’Usuari que Salus Veterinària tractarà les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis de contacte i registre de compte al Lloc Web, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura a que hi hagi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant: (a) Garantir a l’Usuari l’accés i ús del Lloc Web. (b) Gestionar la relació de l’Usuari amb Salus Veterinària, incloent-hi la gestió de les compres que l’Usuari faci a la web de Salus Veterinària així com la participació de l’Usuari en concursos, promocions i llocs web, aplicacions informàtiques i/o espais a les xarxes socials de Salus Veterinària (d’ara endavant, els “Continguts”) (incloent-hi però sense limitar-se a la verificació que l’Usuari reuneix els requisits necessaris per poder rebre el premi de promoció o concurs i fer-ne entrega). (c) Realitzar estadístiques i estudis de mercat, incloent-hi l’anàlisi sobre el comportament de l’Usuari en el context de la seva navegació i la creació de perfils dels Usuaris mitjançant la integració i el tractament conjunt de la informació obtinguda a través de les cookies o tecnologies similars de qualsevol contingut amb la informació ja existent sobre l’usuari a la base de dades de Salus Veterinària o que s’obtingui de qualsevol xarxa social, incloent-hi però sense limitar-se a Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, o altres continguts, tot això a efectes de conèixer millor l’usuari, realitzar estudis de mercat i oferir continguts i activitats promocionals més personalitzats. (d) Informar l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes i serveis de Salus Veterinària similars als adquirits per l’Usuari. (e) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes, activitats i serveis tant de Salus Veterinària com de tercers, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials electròniques o no, a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti o que Salus Veterinària hi hagi obtingut a través de la informació de navegació de l’Usuari, en cas que aquest en presti el consentiment.

Legislació vigent

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (a) i (b) és lexecució del contracte de prestació de serveis i/o de compravenda dels productes corresponents.

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (c), (d) i (e) és el consentiment que se sol·licita a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis . En cas que l’Usuari tingui interès a accedir a serveis particulars condicionats al registre previ, incloent-hi però sense limitar-se a participar en concursos, porres, promocions, fòrums, enquestes, realitzar compres o contractar serveis, i altres activitats de Salus Veterinària, o participar en els serveis que ofereix Salus Veterinària, així com enviar vídeos, imatges i altres tipus de materials, rebre informació de les promocions o contactar amb Salus Veterinària, l’Usuari haurà d’emplenar els formularis de petició de dades personals o aquells altres mitjans per a la adhesió per l’usuari als serveis particulars que s’ofereixin en cada cas a través dels continguts. Sense perjudici del que preveu aquesta Política de Privacitat, en tots aquests casos seran d’aplicació preferent la política de privacitat en cada cas establerta i comunicada a l’Usuari per Salus Veterinària, en el moment d’emplenar els formularis de registre, enquestes, bases reguladores del concurs o promoció i/o qualssevol altres condicions dels serveis particulars. El que s’ha exposat en aquesta política s’aplicarà en aquests casos de manera complementària (en tot allò que no es contradigui, i en aquest cas s’aplicarà sempre allò establert en el cas particular d’aquestes promocions/serveis/concursos). Salus Veterinària, en el moment de proporcionar les vostres dades personals, recollirà i tractarà les imprescindibles per al registre, accés a l’espai personal de l’Usuari i contacte amb l’equip d’Atenció al Client de Salus Veterinària. En cas que l’Usuari decideixi adquirir un dels productes o serveis de Salus Veterinària, o participar en les seves promocions i/o concursos, Salus Veterinària recollirà i tractarà les dades necessàries (entre ells, nom, cognoms, domicili, adreça de correu electrònic, etc.) per gestionar el procés de compra i per prestar qualsevol altre servei.

L’usuari coneix i accepta que la no emplenació de certes dades de caràcter personal podrà impedir a Salus Veterinària prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas Salus Veterinària cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent del que s’indica expressament. Durant el procés de registre i l’emplenament del formulari de contacte, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’algunes de les dades per a la prestació dels serveis de Salus Veterinària. L’Usuari podrà proporcionar voluntàriament informació addicional a determinats apartats del web de Salus Veterinària. La decisió de subministrar aquesta informació és exclusivament del mateix Usuari.

Tot i això, Salus Veterinària recomana a l’Usuari que no proporcioni més informació de la necessària d’acord amb els fins per als quals utilitzi els serveis. A més, Salus Veterinària podrà tractar dades de geolocalització per a una correcta prestació dels serveis que s’ofereix a través del web, entre els quals es troben (i) la localització de botigues, (ii) el càlcul de les despeses d’enviament, i ( iii) la personalització de servei. En aquest cas s’enviarà una notificació a l’Usuari permetent acceptar o no aquesta funcionalitat.

Retenció de dades

Salus Veterinària conservarà les dades dels Usuaris durant la relació contractual amb l’usuari i, en tot cas, durant un període màxim de set anys a partir de l’última vegada que Usuari hagi interactuat amb Salus Veterinària, sense perjudici de la conservació que calgués per a la formulació, exercici o defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable. Un cop finalitzat el termini esmentat, la Companyia es compromet a cessar el tractament de totes les seves dades, així com a bloquejar-les degudament a les corresponents bases de dades de la Companyia.

Accés a dades personals

Una òptima prestació del servei que Salus Veterinària ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que tercers proveïdors de confiança Salus Veterinària accedeixin a les dades personals de l’Usuari, com a encarregats del tractament, sota el seu control i en la mesura que sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats amb aquests. Aquests encarregats del tractament operen sota un contracte de serveis en els termes, condicions i garanties contingudes a l’RGPD, realitzant Salus Veterinària els controls, inspeccions i auditories corresponents en aquest àmbit per comprovar que aquests encarregats del tractament compleixen de forma estricta amb els contractes subscrits amb aquesta finalitat i la normativa aplicable. A més de l’anterior, l’Usuari entén que Salus Veterinària podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

Dret de l’usuari

Salus Veterinària informa a l’Usuari sobre la possibilitat que us assisteix d’exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals a través del formulari de Servei d’Atenció al Client. A aquests efectes, l’Usuari haurà d’enviar aquesta comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita, nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb una còpia del DNI o document vàlid que acrediti la seva identitat (fotocòpia del passaport). En el cas de representació, caldrà provar-la mitjançant document vàlid. Així mateix, l’Usuari també pot exercitar els drets enviant una fotocòpia del seu D.N.I. (o passaport) per les dues cares a través de l’adreça salus@salusveterinaria.cat. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de les dades amb finalitats promocionals per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat a Salus Veterinària. Per fer-ho, l’Usuari podrà dirigir la seva sol·licitud mitjançant el procediment descrit al paràgraf anterior. Així mateix, l’Usuari podrà cancel·lar la recepció de comunicacions comercials segons la forma prevista a cada comunicació comercial (per exemple, a través de l’enllaç inclòs a cadascuna). A més dels drets anteriors, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada. Salus Veterinària podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura que la llei aplicable ho permeti. Salus Veterinària recorda l’usuari que té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualitat de les dades

Salus Veterinària adverteix a l’Usuari que, excepte en els casos de representació legalment constituïda i acreditada, cap Usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’Usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot aportar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l’Usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte, que causi a tercers oa Salus Veterinària per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’Usuari que comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació quan les dades de caràcter personal no hagin estat demanades del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat i si escau , obtingut el seu consentiment. En cas que l’Usuari proporcioni alguna dada personal de terceres persones, es compromet a informar prèviament aquestes persones de la intenció de comunicar les seves dades a Salus Veterinària ia obtenir el seu consentiment previ, exprés i per escrit per a aquest tractament de dades i qualsevol finalitats per a les quals es tractessin, sent responsable l’Usuari en cas contrari. L’Usuari és l’única font d’informació de les vostres dades personals, per la qual cosa Salus Veterinària us prega que, per tal de mantenir les vostres dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (RGPD), comuniqueu qualsevol variació dels mateixos mitjançant salus@salusveterinaria.com. Es recorda a l’Usuari que per a l’actualització de les vostres dades cal que acrediti la vostra identitat aportant fotocòpia del vostre D.N.I. o document equivalent.

Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-vos dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-vos una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Podeu obtenir més informació sobre l’ús de cookies en aquest lloc web a la Política de Cookies.

Política d’enllaços

El Lloc Web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Salus Veterinària. Per això, Salus Veterinària no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o dels tractaments de dades que duguin a terme. Si us plau abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a Salus Veterinària, tingueu en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

Modificació de la Política de Privacitat

Salus Veterinària podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, us informarem de qualsevol modificació de la Política de Privacitat que tingui un impacte rellevant per a la vostra privacitat, i la protecció de les vostres dades, llei, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, us donarem la possibilitat d’atorgar novament el seu consentiment.

Carrer del Vallespir 77, Barcelona
Telèfon: 934 91 23 67
Email: salus@salusveterinaria.com